Egzoz Emisyon Ölçüm Cihazı Kalibrasyon,Periyodik Muayene Ve Damgalama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere cihazlar için yapılan genel muayenedir.
Cihazların periyodik muayene süresi bir yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir.
Cihazların periyodik muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemler servisler tarafından yapılır.
Cihazların periyodik muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur. Söz konusu cihazların periyodik muayenesi için, her yıl ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilerek muayene gününü belirten bir belge alınır. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; cihazların markası, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi, müracaat tarihi ve muayene yapılacağı tarihi belirten bir belge verilir. Bu belge, cihazın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.
Periyodik muayenesi yapılacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;
Tip onayının bulunup bulunmadığı,
Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,
Damgasının uygun olup olmadığı,
Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,
kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.
Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa servisler tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre cihaz doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.
Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa cihazların periyodik muayenesi yapılmaz. Durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.
Cihazların damga süresinin geçmiş olduğu tespit edilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere üç nüsha tutanak düzenlenir. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. Cihaz, servis tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.
Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen cihazlara herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.
Periyodik muayene ile ilgili giderler kullanıcıya aittir.

Periyodik Muayene Süreleri ve işlemleri ile ilgili duyuru ve haberlere @bilsaltd instagram sayfamızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

Önceki yazı
Yetkili Egzoz Emisyon Ölçüm İstasyonu Olmak İçin Neler Yapılır?
Sonraki yazı
Egzoz Emisyon Cihazı İle Ölçüm Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed